Handlingsplan för öppenhet

Att Centerstudenter växer innebär fler att fler deltar i idéutveckling, att vi organiserar mer samlad kompetens, och att vi har möjligheten att annordna både större och bättre arrangemang. Samtidigt ställer en större organisation också högre krav på transparens och maktdelning inom organisationen. Det finns ett antal problem med insynen i förbundsstyrelsens arbete och hur vår interdemokrati fungerar, och nya utmaningar kommer att uppkomma när förbundet fortsätter att växa.

Som ordförande kommer jag prioritera ökad öppenhet i förbundet och förbättrad insyn i förbundsstyrelsens arbete mycket högt. Jag har efter samtal med flera personer i våra syskonorganisationer och andra ungdoms- och studentförbund tagit fram ett utkast till handlingsplan för ökad transparens i förbundet. Det här är några av de förändringar jag vill se.

En mer transparent styrelse. I dag måste medlemmar vända sig till styrelsen för att få ut protokoll. Det innebär en tröskel för att granska förbundsstyrelsen, och det innebär att den som vill granska FS måste vända sig till just FS. VU-protokollen är inte tillgängliga alls för medlemmarna, trots att förbundsstyrelsen hänvisar till dem i sina protokoll. För att öka insynen i FS arbete ska alla styrelseprotokoll finnas tillgängliga på Centralen så snart som möjligt efter styrelsemöten. Jag ser även ett behov av en mer personlig insyn i styrelsens arbete genom kontaktpersoner och personliga reflektioner. Som ordförande kommer jag därför att behålla den här bloggen och kontinuerligt ge min syn på och förklaring till vad som händer i Centerstudenter.

Lokal förankring av beslut. Den största delen av vår verksamhet sker i avdelningarna, och organiseras av medlemmar utanför förbundsstyrelsen. Genom att aktivt jobba för att få in remissvar kan förbundsstyrelsen både ta bättre och mer förankrade beslut. Som ordförande kommer jag därför se till att avdelningarna får komma med synpunkter på en större mängd beslut. Vi bör också se till att våra arbetsgrupper inte bara är öppna utan även aktivt inkluderande. Det finns många medlemmar med breda politiska intressen som kan delta i framtagandet av vår politik. Genom att arbeta för att inkludera dessa medlemmar kan vi undvika att hela politiska program skrivs av enskilda medlemmar. Det stärker öppenheten och ger oss samtidigt bättre (och bättre förankrad) politik.

Närhet till medlemmarna. Förbundsstyrelsens uppgift är inte att bestämma över medlemmarna, utan att leda med dem. När vår organisation växer riskerar vi att distansera förbundsstyrelsen från just medlemmarna. Bättre tillgång till protokoll är en bit på vägen, men det behöver också en ske en attitydförändring. Det är svårt att åstadkomma genom enskilda hårda reformer, men en medvetenhet om problematiken måste genomsyra hela styrelsens arbete. Som ordförande kommer jag därför bland annat uppmuntra ledamöterna att delta på avdelningarnas verksamhet, och inte bara besöka och övervakar dem. Det är också viktigt att förbundsstyrelsen utnyttjar stora evenemang för att knyta nya kontakter så att alla medlemmar kan känna sig sedda. Vi ska också alltid kunna svara på medlemmars frågor eller funderingar direkt och inte hänvisa till kommande propositioner eller privata samtal.

Utomstående granskning. Förbundsstyrelsen förvaltar ett stort kapital i form av förtroende, ekonomi och politiskt inflytande. Det är därför viktigt att förbundsstyrelsens arbete kontinuerligt granskas, och att granskningen sker av utomstående personer. Så sker inte i dag. Till exempel så utvärderades vår valrörelse av Hannes och Alfred, som konstaterade att förbundsstyrelsen gjort det mesta rätt och att Hannes kampanj var jättebra. Jag var själv delaktig i både Centerstudenters och Hannes kampanj och tycker att vi gjorde ett bra arbete. Men ett seriöst förbund förtjänar bättre än att de ansvariga granskar sig själva. Som ordförande kommer jag verka för att alla förbundsstyrelsens större projekt har tydliga målsättningar mot vilka projekten sedan kan utvärderas av utomstående.

En öppen stadgerevision. Stadgarna utgör ramen för vår verksamhet. Det är mot stadgan som vi kan hålla våra förtroendevalda ansvariga. Som ordförande kommer jag därför att ta initiativ till en öppen process där vi tillsammans omarbetar stadgarna i syfte att stärka interndemokratin och säkra öppenheten i förbundet. Det är viktigt att se över stadgarna i mer än bara mindre formfrågor nu när vi växer som förbund och tar en mer aktiv roll i hela centerrörelsens utveckling. Jag hoppas på ett inkluderande och mångsidigt arbete som lyfter invändningar jag ännu inte tänkt på. Just nu ser jag framför allt tre frågor jag vill lyfta för diskussion om hur förbundet kan bli ännu bättre:

  • En förankrad valberedning. Valberedningen har en otrolig makt. Med några få undantag så är det de personer som valberedningen föreslår till styrelsen som faktiskt väljs, och vanligtvis kandiderar inte ens personer som inte föreslagits. Trots valberedningens stora inflytandet så regleras inte deras uppgift i stadgarna, och de har en process som, till skillnad från många andra förbund, inte strävar efter att hitta förslag med bred förankring. Istället väljer valberedningen bara vilka personer som de anser mest lämpade, utan att lämna en motivering innan själva valet. För att nämna några exempel på hur det fungerar i andra organisationer så består valberedningen i LUF av en representant från varje avdelning med den explicita uppgiften att föra avdelningens talan, och i MUF så går distrikten alltid ut och tillkännager vem eller vilka de vill ha i en styrelse. En annan process än dagens är inte bara mer demokratisk, utan är också viktig för att förebygga falangstrider och infekterade personfrågor, vilket Centerpartiets valberedning föredömligt visade i processen där de föreslog Annie till partiordförande 2011.
  • Ett dechargeutskott. Det finns i dag ingen tydlig instans att vända sig till om man som medlem har synpunkter på hur förbundsstyrelsen förvaltar sitt förtroende. Jag kommer därför väcka frågan om införandet av en dechargeutskott, alltså en grupp personer med uppgift att genomföra sakrevision, vilket bland annat finns i LUF. Ett sådant utskott skulle med fördel bestå av gamla rävar, vilka medlemmar kunde vända sig till om de har synpunkter som förbundsstyrelsens arbete. En alternativ lösning skulle vara att stärka de befintliga revisorernas roll.
  • Ett ombudssystem. I dag får alla medlemmar åka till stämman och rösta. När förbundet växer innebär det ökande kostnader, men också en ökad risk för maktkamper. Utan ett ombudssystem riskerar vi på sikt att viktiga frågor avgöras på basis av förmåga att organisera medlemmar, och inte lokalt stöd. Det innebär också att talartiden kontinuerligt måste begränsas, vilket i längden omöjliggör att frågor kan diskuteras ordentligt. Ett ombudssystem skulle säkra att besluten är förankrade, värna en fortsatt bra debatt och motverka maktkamper, samtidigt som det skulle sparade pengar.

De här frågorna innebär alla en stor förändring av hur saker fungerar. Det är därför viktigt att alla får möjlighet att bidra med sin kunskap, och ge uttryck för sin åsikt om eventuella förändringar. Som ordförande kommer jag därför se till att ett nytt stadgeförslag tas fram till nästa stämma i en öppen process där både avdelningar och medlemmar bidrar och lämnar synpunkter.

Vi är alla bärare ett av ett budskap, och förvaltar tillsammans Sveriges bästa partikultur. För att bibehålla vårt öppna klimat måste vi inte bara hantera de problem som finns, utan också agera proaktivt för att möta de utmaningar som en större och skarpare organisation för med sig. På stämman söker jag ett tydligt mandat att leda processen med att genomföra de förändringar som jag är övertygad om att förbundet kommer att behöva.