PERSONLIG BAKGRUND

Jag söker förtroendet att bli förbunds­ordförande för Center­studenter. Jag är 23 år gammal, född och uppvuxen i Bagar­mossen, söder om Stock­holm och har tre syskon. Med de två äldre, nitton och tjugo år, spelar jag Mine­craft och bär fluga. Den yngsta, snart ett och ett halvt, försöker jag lära Sveriges politiska historia – än så länge med mycket liten fram­gång.

Både grundskolan i Björk­hagen och gymnasiet på Södra Latin var tydliga vänster­miljöer. I alla diskussioner om politik och liberalism har jag varit i kraftig minoritet, vilket gett mig ödmjukhet inför politiska motståndare och insikt i kunskapens betydelse för att vinna en diskussion. På gymnasiet engagerade jag mig också i Caradhras, Södra Latins Tolkien­förening, där jag träffade min flick­vän.

Den tid jag inte lägger på studier eller politik lyssnar jag mest på death metal, black metal och ibland annan metal. Jag läser mycket fack­litteratur om allt från social­demokratins historia till hård­rockens kultur­ella betydelse. Då och då slinker det också ned någon­ting skön­litterärt.

POLITISK BAKGRUND

Min viktigaste politiska bakgrund är inom idéutveckling. Jag har skrivit ett flertal rapporter om olika politiska områden. Bland annat om skattepolitik för Ung Liberal, utbildningspolitik för Centerstudenter och integration för Migro. (Se mer av vad jag har skrivit här.)

Jag har varit engagerad i Center­rörelsen i fyra år, varav de två senaste som vice ord­förande i Center­studenter Stock­holm. Under min tid som vice ord­förande för­dubblade vi vårt medlems­antal, arrangerade både många och stora aktiviteter, tog fram ett idé­manifest och genom­förde en omfattande val­kampanj.

Under de två år jag suttit i styrelsen för Center­studenter Stockholm har jag också deltagit i distrikts­styrelsen för två parti­distrikt, suttit i val­kommittén för Center­partiet i Stock­holms stad och jobbat som kampanj­ledare för partiet. I dag sitter jag i val­beredningen för Center­partiet i Stock­holms län. Jag har en stark bak­grund av att vara både ideologiskt pådrivande och konstruktivt samarbetande med partiet.

Sedan snart ett år jobbar jag med migrations- och integrations­politik för Migro. Jag har skrivit en rapport om till­fälliga uppehålls­till­stånd och varit involverad ett antal rapporter och böcker. Arbetet med Migro har lärt mig mycket om hur praktisk idé­utveckling går till, hur mycket man vinner på att ständigt sträva efter mer kunskap och inte minst hur viktigt det är med lång­siktighet i opinions­bildningen.

AKADEMISK BAKGRUND

Jag har alltid strävat efter att förstå världen. Både för att kunna påverka den, men också av ren nyfikenhet. Det var naturligt att söka mig vidare till högre utbildning direkt efter gymnasiet, och jag kunde ta ut en kandidat­examen i stats­vetenskap efter bara två år.

Efter min examen gick jag direkt över till master­programmet på Stock­holms univer­sitet. Just nu skriver jag min master­uppsats och läser juridik för att bredda mina kunskaper. Utöver stats­vetenskap har jag också läst ekonomi, statistik och humaniora.

Mitt fokus i utbild­ningen har framför allt varit politisk förändring. Det har gett mig en för­ståelse av politikens ramar och förut­sätt­ningar. Min kandidat­uppsats handlade om hur för­ändringen av den statliga revisionen kunde äga rum och min master­uppsats handlar om hinder för reformer av lokalt företags­klimat. I båda fallen – liksom mycket annat av mina studier – finns direkta kopp­lingar mellan det akademiska och det politiska, i såväl metod som innehåll.