Centerstudenter är en frihetsrörelse. Vi arbetar för ett friare, öppnare och grönare samhälle, där individens rätt står i centrum. Jag tror på rätten till liv, frihet och egendom och drivs av en vilja att låta varje människa bestämma över sitt eget liv. Det här genomsyrar hela Centerstuders politik.

FÖRETAGANDE OCH JOBB

Företagande, arbete och innovationer skapar välstånd. Sverige har en stark ekonomi och i ett europeiskt perspektiv en hög sysselsättning. Men stora grupper står fortfarande utanför. Ungdomar, invandrare och långtidssjukskrivna är för dåligt etablerade på arbetsmarknaden. Här måste Centerstudenter våga stå för de liberala lösningar som behövs. Enklare regler, mindre byråkrati, bättre skatter och lägre trösklar.

Jag vill:

 • Öka rörligheten på arbetsmarknaden. Stela turordningsregler och omställningssystem måste ersättas av färre och bättre regler.
 • Sänka skatterna på arbete. Det ska vara billigt att anställa och man ska tjäna på att jobba.
 • Avskaffa det statliga riskkapitalet. Politiker ska inte leka kapitalister med medborgarnas skattepengar.
 • Lägg ner Arbetsförmedlingen. Det är en av Sveriges dyraste och mest ineffektiva myndigheter, och den lyckas inte ens med sitt uppdrag. Att förmedla arbeten kan marknaden göra bättre.
 • Genomföra en grön skatteväxling. Genom att ta bort undantag från koldioxidskatten och istället sänka arbetsgivaravgifterna kan vi förbättra miljön, främja grönare teknik och samtidigt stärka jobb, företagande och tillväxt.

MIGRATION

Att röra sig fritt i världen är en grundläggande mänsklig rättighet – men det är mer än bara så. Migration ger människor möjlighet att ta sig ur fattigdom. Migration skapar dynamik, mångfald och mänsklig utveckling. I dag finns krafter som kämpar för att bekämpa migrationen, både från höger och från vänster. Det är viktigt att det finns starka krafter som står upp för frihet och rörlighet. Jag har en lång erfarenhet av migrationsfrågor, och har bland annat jobbat för Migro med just detta i snart ett års tid.

Jag vill:

 • Skapa lagliga vägar till Sverige genom att införa asylvisum. Det ska inte vara olagligt att fly från krig.
 • Underlätta för arbetskraftsinvandring. Man ska inte behöva vänta ett år för ett tillstånd.
 • Stärka integrationspolitiken. När många människor kommer till Sverige blir behovet av fungerande bostads- och arbetsmarknader ännu större.
 • Stå upp mot alla försök att stoppa invandringen, oavsett om de kommer från vänster eller höger.

HÖGRE UTBILDNING

För ett studentförbund är utbildningspolitik ett naturligt område att vara aktiv inom. Den högre utbildningen i Sverige håller tyvärr ofta för låg kvalitet. Politisk prestige har prioriterat kvantitet framför kvalitet, vilket framför allt har drabbat studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är dumt och sorgligt. En bättre högre utbildning kan stärka Sverige, och även fungera som effektivt bistånd.

Jag vill:

 • Sätta kvalitet fram för kvantitet. Ensidigt fokus på fler billiga högskoleplatser måste bytas ut mot utbildningar som leder till både jobb och bildning. Universitet och högskolor ska få resurser efter kvalitet, inte bara hur många som blir godkända.
 • Ha mer lärarledd tid. En heltidsutbildning ska ta heltid. Bara så kan vi fullt ut ta tillvara på den kompetens som finns bland studenterna.
 • Utbildning ska leda till jobb. Det kräver både bättre utbildningar, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, och bättre matchning mot arbetsmarknaden.
 • Reformera bostadsmarknaden med förenklade planprocesser, mildrade bullerregler och marknadsmässig prissättning.
 • Ge stipendier till utländska studenter. Investeringar i humankapital är bland det bästa bistånd vi kan ge för global utveckling.